Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Ispis

 

   Kako je djelokrug rada HUITOPZ-a osiguranje sigurne i učinkovite plovidbe zrakoplova, članovi Udruge dolaze i iz redova hrvatskog pružatelja usluga upravljanja zračnim prometom (eng. ANSP: Air Navigation Service Provider) Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. Uglavnom se radi o tehničkom osoblju kontrole zračne plovidbe zaduženom za projektiranje, razvoj, certificiranje, uvođenje u rad, održavanje, monitoriranje i upravljanje CNS/ATM i podupirućih tehničkih sustava (eng. CNS: Communication – Navigation – Survillance, ATM: Air Traffic Management), kao i poslovima koji proizlaze iz primjene sustava upravljanja sigurnošću (eng. SMS: Safety Management System). Međunarodni odnosno globalni naziv za tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe je ATSEP (eng. Air Traffic Safety Electronics Personnel). HUITOPZ  je jedina stručna udruga u Hrvatskoj koja okuplja ATSEP-e. ATSEP-i u Europi su aktivno uključeni u razvoj sustava i budućih koncepata upravljanja zračnim prostorom objedinjenim kroz regulativu Europske komisije nazvanu SES (eng. SES: Single European Sky) odnosno njen najveći projekt SESAR (eng. SESAR: SES ATM Resarch). IFATSEA je svjetska udruga ATSEP-a, a HUITOPZ je njezina punopravna članica.

   Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (eng. Croatia Control Ltd.) je certificirani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi koje obuhvaćaju operativne usluge u zračnom prometu (eng. ATS: Air Traffic Services) tj. uključuju različite usluge uspostavljene u svrhu prosljeđivanja letnih informacija, uzbunjivanja, savjetodavne usluge u zračnom prometu te usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske, prilazne i oblasne kontrole), usluge komunikacija, navigacije i nadzora (CNS), usluge zrakoplovnog informiranja (AIS), te usluge zrakoplovne meteorologije (MET). Više informacija o HKZP-u i zrakoplovno-tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe možete dobiti na službenim web stranicama http://www.crocontrol.hr  ili preko udruge HUITOPZ.